CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản của Tỉnh
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012

Cập nhật: 02/10/2012

    Ngày 28/9/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 08/HD-UBND hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012. Dưới đây là toàn văn Hướng dẫn.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH
 

Số: 08 /HD-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Thái Bình, ngày 28  tháng 9   năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012.
 

            Thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng"; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/4/2012 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cụm, khối thi đua, các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cụm, khối thi đua, Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; việc thực hiện các phong trào thi đua đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề, thi đua đột xuất mà Trung ương, tỉnh đã phát động năm 2012 để phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, góp phần nâng cao chất lượng công tác, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Việc biểu dương, khen thưởng, tổ chức trao các phần thưởng phải được tổ chức trang trọng, mang tính tôn vinh, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu được bình xét công khai, dân chủ từ cơ sở theo đúng quy định của Nhà nước.

II. NỘI DUNG.

1. Tổng kết phong trào thi đua năm 2012.

Để chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua năm 2012, yêu cầu các cụm, khối thi đua, các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh gửi “Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012” để làm căn cứ đánh giá các phong trào thi đua yêu nước của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Báo cáo tổng kết tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2012 của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình, cấp mình, ngành mình để từ đó làm rõ tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

- Đánh giá kết quả sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác thi đua khen thưởng; hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu, phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký thi đua với Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong đó cần tập trung làm rõ nội dung nào thực hiện vượt mức kế hoạch, nội dung nào hoàn thành, nội dung nào chưa hoàn thành (so sánh với năm 2011 và kế hoạch được giao); một số chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện cả năm có thể dự kiến trước trong báo cáo.

- Nêu rõ những nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua khen thưởng; việc củng cố tổ chức và bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp theo quy định.

- Những đổi mới (mô hình mới) về công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2012 so với những năm trước. Có bao nhiêu sáng kiến ở cấp cơ sở được công nhận; có bao nhiêu tập thể, cá nhân được khen thưởng ở từng cấp...(trong đó nêu cụ thể khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề và khen thưởng đột xuất).

2. Công tác khen thưởng:

2.1. Một số quy định:

- Trong quá trình xét duyệt các danh hiệu thi đua và xét khen thưởng phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua, đăng ký thi đua, mức độ ảnh hưởng của thành tích trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chuẩn được quy định trong Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, Quyết định số 286/-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị ban hành "Quy chế đánh giá cán bộ, công chức" để đề nghị các hình thức khen thưởng cho phù hợp. Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân ở nơi có nhiều khó khăn, yếu kém thông qua phong trào thi đua đã phấn đấu vươn lên.

- Phải cân đối khen trong cơ quan, đơn vị, địa phương, giữa các địa phương và toàn tỉnh. Đối với đề nghị khen thưởng cấp Chính phủ và Nhà nước các địa phương, đơn vị quan tâm đề nghị khen thưởng đối với các xã, phường, thị trấn, các tập thể nhỏ...(tỷ lệ đề nghị khen phải đảm bảo cân đối 50/50 đối với các phòng ban cấp huyện, tỉnh). Tránh tình trạng chạy theo thành tích, khen thưởng tràn lan, khen thưởng luân phiên, nơi có phong trào mạnh khen ít, nơi phong trào yếu thì khen nhiều và chỉ tập trung khen cán bộ lãnh đạo, quản lý, khen ở khu vực nhà nước, khen nhiều hình thức cho một tập thể trong cùng một thời điểm. Thực hiện công khai dân chủ trong xét duyệt khen thưởng từ cơ sở, thành tích ở mức nào thì đề nghị khen ở mức đó.

2.2 Đối tượng khen thưởng:

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong công tác, trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, các cụm khối thi đua, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, đơn vị đều được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2012, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

 Riêng đối với khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo: Các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước trình khen thưởng thường xuyên vào dịp tổng kết năm. Tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp đề nghị khen thưởng thường xuyên vào dịp tổng kết năm học (có hướng dẫn riêng).

2.3. Không khen thưởng những tập thể, cá nhân (kể cả những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác) vi phạm một trong các quy định sau:

- Không đăng ký thi đua năm 2012. Không có kế hoạch triển khai công tác cũng như các phong trào thi đua mang tính định hướng để thực hiện năm 2012. Không tổ chức sơ, tổng kết năm theo quy định.

- Vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, của ngành, địa phương, như: Không hoàn thành 100% nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, y tế, các khoản nghĩa vụ và thu nộp khác do Nhà nước và tỉnh quy định, vi phạm luật giao thông, vi phạm Nghị định 36/CP của Chính phủ...

- Cơ quan, đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực mà các cơ quan chức năng đang kiểm tra, thanh tra chưa kết luận;

- Đơn vị thuộc Đảng bộ, Chi bộ yếu kém;

- Không thực hiện Chương trình công tác đã đăng ký với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng:

3.1. Khen thưởng đối với các Cụm, khối thi đua:

Các Cụm, Khối thi đua của tỉnh tiến hành tổng kết, bình xét suy tôn những đơn vị xuất sắc trong tháng 11/2012; gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2012 (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

Số lượng đề nghị khen thưởng:

- Cụm, khối thi đua có 5 đơn vị, chọn: 01 nhất, 01 nhì, 01 ba;

- Cụm, khối thi đua có từ 6 đến 9 đơn vị, chọn: 01 nhất, 01 nhì, 02 ba;

- Cụm, khối thi đua có từ 10 đơn vị trở lên, chọn: 01 nhất, 01 nhì, 03 ba.

Căn cứ kết quả bình xét, suy tôn của các cụm, khối thi đua, Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, lựa chọn các đơn vị xuất sắc tiêu biểu, đề nghị tặng: Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xếp thứ nhất Cụm, Khối thi đua. Cờ thi đua của tỉnh cho đơn vị xếp thứ nhì Cụm, Khối thi đua. Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho đơn vị xếp thứ ba Cụm, Khối thi đua.

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong hoạt động bình, xét thi đua, sau khi tự chấm điểm theo quy chế hoạt động của cụm, khối, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Bảng chấm điểm về Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước khi tổng kết Cụm, Khối thi đua 10 ngày. 

3.2. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

a. Tặng Cờ thi đua của tỉnh cho những tập thể “Xuất sắc trong phong trào thi đua” trên các mặt công tác:

* Xếp thứ nhì cụm, khối thi đua trên cơ sở căn cứ vào kết quả tự chấm điểm và chấm điểm của Cụm, khối thi đua và được bình chọn, suy tôn bằng phương pháp bỏ phiếu kín với số phiếu đồng ý đạt từ 90% trở lên (riêng đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan do Trung ương quản lý về cơ cấu tổ chức bộ máy, nếu xếp thứ nhất Cụm, Khối thi đua được tặng Cờ Thi đua của tỉnh).

* Dẫn đầu toàn diện hoặc một số lĩnh vực, cụ thể:

- Mỗi huyện, thành phố xét chọn 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu toàn diện phong trào thi đua của huyện, thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét chọn:

+ 01 đơn vị dẫn đầu ngành nông nghiệp;

+ 01 xã dẫn đầu tỉnh trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn đạt giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích;

- Sở Công thương xét chọn: 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu tỉnh trong phong trào “Phát triển nghề, xây dựng làng nghề”.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xét chọn: 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu tỉnh trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Công an tỉnh xét chọn:

+ 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu tỉnh trong phong trào “Toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”;

+ 01 đơn vị dẫn đầu tỉnh trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xét chọn: 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu tỉnh trong công tác “Quốc phòng quân sự địa phương”.

- Ban An toàn giao thông tỉnh xét chọn: 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu phong trào “Đảm bảo an toàn giao thông”.

- Sở Y tế xét chọn:

+ 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu công tác “Dân số, kế hoạch hóa gia đình”;

+ 01 đơn vị dẫn đầu khối điều trị tuyến huyện, thành phố;

+ 01 đơn vị dẫn đầu khối điều trị tuyến tỉnh;

- Đối với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Thi đua quyết thắng” của lực lượng vũ trang, Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng.

- Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Thi đua, Khen thưởng phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngành liên quan xét chọn đề nghị tặng cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho:

+ 01 huyện thành phố dẫn đầu;

+ 01 Sở, ngành thuộc tỉnh;

+ 01 xã dẫn đầu tỉnh.

b. Tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho những tập thể tiêu biểu trong số những tập thể đạt tiêu chuẩn “Gương mẫu về mọi mặt” 03 năm liên tục (2010, 2011, 2012) và năm 2012 có thành tích xuất sắc.

Huyện, thành phố có từ 40 xã (phường, thị trấn) trở lên đề nghị không quá 04 cờ;

Huyện, thành phố có từ 30 đến 39 xã (phường, thị trấn) đề nghị không quá 03 cờ;

Huyện, thành phố có dưới 30 xã (phường, thị trấn) đề nghị không quá 02 cờ.

c. Tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho những xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong số những xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Chính quyền trong sạch vững mạnh” 03 năm liên tục (2010, 2011, 2012) và năm 2012 có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Huyện, thành phố có từ 40 xã (phường, thị trấn) trở lên đề nghị không quá 04 cờ;

Huyện, thành phố có từ 30 đến 39 xã (phường, thị trấn) đề nghị không quá 03 cờ;

Huyện, thành phố có dưới 30 xã (phường, thị trấn) đề nghị không quá 02 cờ.

d. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định hiện hành;

-Các đơn vị xếp thứ 3 cụm, khối thi đua của tỉnh;

- Mỗi huyện, thành phố xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, dẫn đầu một số lĩnh vực (không trùng với các hình thức khen thưởng trên), cụ thể:

+ 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

+ 01 xã dẫn đầu trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” (không chọn xã điểm của tỉnh).

+ 01 xã dẫn đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn đạt giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích;

+ 01 xã dẫn đầu phong trào sản xuất vụ Đông;

+ 01 xã dẫn đầu phong trào phát triển chăn nuôi;

+ 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu phong trào “Phát triển nghề, xây dựng làng nghề”;

+ 01 xã (phường, thị trấn) dẫn đầu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;

+ 01 xã (phường, thị trấn) có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào “Toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”;

+ 01 chủ trang trại, gia trại, chủ đầm hoặc chủ hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

đ. Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”:

 - Đối với những cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân có ít nhất 03 năm liên tục (2010, 2011, 2012) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; có đề tài khoa học hoặc sáng kiến cải tiến, các biện pháp, giải pháp được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh được Hội đồng Khoa học của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đánh giá, công nhận và xác nhận của Thường trực Hội đồng Khoa học tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ).

- Tỷ lệ xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở là:

+Đối với cơ quan hành chính: không quá 30%;

+Đối với đơn vị sự nghiệp: không quá 15%;

+Đối với doanh nghiệp: không quá 10%;

- Tỷ lệ xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”:

+ Đối với cơ quan, đơn vị có dưới 100 cán bộ công nhân viên chức, người lao động: chọn không quá 20% tổng số chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ Đối với cơ quan, đơn vị có từ 100 đến dưới 200 cán bộ công nhân viên chức, người lao động: chọn không quá 15% tổng số chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ Đối với cơ quan, đơn vị có từ 200 đến dưới 500 cán bộ công nhân viên chức, người lao động: chọn không quá 10% tổng số chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ Đối với cơ quan, đơn vị có từ 500 cán bộ công nhân viên chức, người lao động trở lên: chọn không quá 5% tổng số chiến sỹ thi đua cơ sở.

e. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:

- Đối với những tập thể tiêu biểu trong số những tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Tỷ lệ xét chọn như sau:

+ Đối với cơ quan hành chính: không quá 30%;

+ Đối với đơn vị sự nghiệp: không quá 20%;

+ Đối với doanh nghiệp: không quá 10%;

- Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” gồm: Các phòng, ban và tương đương thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; các phòng, ban và tương đương, các đơn vị trực thuộc cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã; công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh...(trừ tổng công ty).

- Đối với lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

g. Đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua:

Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua; đơn vị dẫn đầu toàn diện các xã, phường, thị trấn; đơn vị dẫn đầu các doanh nghiệp trong tỉnh.

h. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng:

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012 đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại, các hạng của Chủ tịch nước, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, ‘Anh hùng Lao động” “Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới” phải bám sát các quy định, căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếp tục xét, đề nghị tặng, truy tặng Huân chương các loại, các hạng cho những cán bộ có thành tích cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng chưa được khen thưởng hoặc đã được khen nhưng mức khen thưởng chưa tương xứng.

- Để việc bình xét khen thưởng được chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, yêu cầu xét khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cân đối theo tỷ lệ như sau:

- Lãnh đạo từ cấp phó các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tương đương trở lên: 30%.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp tỉnh, cấp huyện: không quá 20%.

- Chuyên viên, cán bộ, người lao động: không quá 50%.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

4.1. Hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng (2 bộ bản chính) gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể tỉnh và danh sách kèm theo;

- Biên bản xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (riêng đối với các danh hiệu thi đua phải có biên bản và kết quả bỏ phiếu kín).

- Báo cáo thành tích của từng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Thể thức và kỹ thuật trình bày của các báo cáo thành tích phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Kết quả xếp loại thi đua của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đối với đơn vị ngành dọc thuộc các huyện, thành phố (xếp loại thi đua theo thứ tự nhất, nhì, ba...). Thời gian gửi xếp loại chậm nhất vào ngày 15/11/2012.

- Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh phải đề tài, sáng kiến hoặc bản mô tả sáng kiến được Hội đồng Khoa học của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đánh giá, công nhân và có xác nhận của Thường trực Hội đồng Khoa học tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ). Giấy chứng nhân hoặc Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010, 2011, năm 2012 của cấp có thẩm quyền (bản phô tô công chứng).

4.2. Hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng gồm (05 bộ bản chính đối với trình tặng Bằng khen và Cờ Thi đua, 07 bộ đối với trình tặng Huân chương).

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể tỉnh và danh sách kèm theo;

- Biên bản xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và kết quả bỏ phiếu kín;

- Báo cáo thành tích của từng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Thể thức và kỹ thuật trình bày của các báo cáo thành tích phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Hồ sơ đề nghị khen doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:

1. Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cơ quan đơn vị thuộc bộ, ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hướng dẫn này. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012, xây dựng kế hoạch, nội dung các chỉ tiêu thi đua; tổ chức phát động, đăng ký thi đua, giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

2. Yêu cầu các cụm, khối thi đua, các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh gửi:

- Báo cáo kết quả phong trào thi đua; báo cáo tổng kết của cụm, khối thi đua; kết quả xếp loại thi đua của ngành, đơn vị, địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chậm nhất vào ngày 15/11/2012.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân và kết quả bình chọn các đơn vị xuất sắc cụm, khối thi đua chậm nhất vào ngày 05/12/2012.

Đơn vị nào không gửi hoặc có gửi nhưng không đúng yêu cầu về nội dung và thời gian quy định coi như không đề nghị xét khen thưởng (riêng đối với bản đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và kế hoạch thi đua năm 2013 các đơn vị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/3/2013).

3. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiẹn và tổng hợp báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKTTW;

- Thường tực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;

 - Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;

 - Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

 - Các Cụm, khối thi đua;

 - Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

 - UBND huyện, thành phố;

- Cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;

- Lưu VT, TH (D).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Sinh

 

Tác giả : Nguồn UBND tỉnh
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email