CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản của Tỉnh
Hướng dẫn số 02

Cập nhật: 10/06/2012

    Ngày 15 tháng 5 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND về việc Tổng kết phong trào Thi đua và công tác khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2011- 2012

 

HƯỚNG DẪN

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng

ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2011 - 2012.

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 15/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục;

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2011 - 2012 như sau:

I. NỘI DUNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011 - 2012

1. Nội dung tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm học 2011 - 2012.

1.1. Các đơn vị, các trường học căn cứ phong trào thi đua đã phát động, tập trung tổng kết, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua; những việc làm mới, cách làm hay; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó làm rõ tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chú ý so sánh mức độ, tiến bộ trên các lĩnh vực, các mặt công tác của đơn vị qua các năm.

1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị, đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong tham mưu, phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị trong công tác công tác thi đua, khen thưởng. Làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

2. Một số quy định về công tác khen thưởng năm học 2011 - 2012.

2.1. Tập thể, cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo và khối các trường đại học, cao đẳng trình khen thưởng thường xuyên theo năm kế hoạch (tổng kết năm). Tập thể, cá nhân các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo khen thưởng thường xuyên hàng năm vào dịp tổng kết năm học.

2.2. Quá trình xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng căn cứ vào đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân, đồng thời trên cơ sở kết quả phong trào thi đua, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối chiếu với các tiêu chuẩn được quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quá trình xét duyệt đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đảm bảo cân đối trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành. Việc bình chọn, suy tôn phải đảm bảo tính điển hình tiên tiến; tránh tràn lan, chạy theo thành tích hoặc chỉ tập trung khen cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân ở nơi khó khăn, yếu kém thông qua phong trào thi đua đã phấn đấu vươn lên. Thực hiện công khai, dân chủ trong xét duyệt đề nghị khen thưởng từ cơ sở; thành tích ở mức nào đề nghị khen ở mức đó.

1.3. Không xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân (kể cả những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác) vi phạm một trong các quy định sau:

- Không đăng ký thi đua theo quy định;

- Vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và các quy định của tỉnh, của ngành, của địa phương như: gây ô nhiễm môi trường; thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, của tập thể, tính mạng và tài sản của nhân dân; vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; vi phạm pháp luật về giao thông; mắc tệ nạn xã hội; vi phạm sinh con thứ 3 trở lên; vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm….

- Đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực mà các cơ quan chức năng đang kiểm tra, thanh tra chưa kết luận;

- Đơn vị thuộc cơ sở Đảng yếu kém.

3. Các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

3.1. Tặng “Cờ thi đua” của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đối tượng đề nghị khen thưởng: Các tập thể tiêu biểu trong số những tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, được bình chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu cấp học, ngành học, bậc học đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Điều 16 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; riêng đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài các tiêu chuẩn trên phải được bình chọn là đơn vị xếp thứ nhất khối thi đua.

- Số lượng đề nghị khen thưởng: Sở Giáo dục và Đào tạo xét, lựa chọn 05 tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu toàn diện đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; cụ thể: 01 đơn vị thuộc khối giáo dục mầm non, 01 đơn vị thuộc khối giáo dục tiểu học, 01 đơn vị thuộc khối giáo dục trung học cơ sở, 01 đơn vị thuộc khối giáo dục trung học phổ thông, 01 đơn vị thuộc khối các trung tâm giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề.

3.2. Tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc":

- Đối tượng đề nghị khen thưởng: Các đơn vị sự nghiệp tiêu biểu thuộc ngành giáo dục và đào tạo; các khoa, phòng thuộc các trường đại học, cao đẳngđược lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Số lượng đề nghị khen thưởng:

+ Đối với các huyện, thành phố: Căn cứ vào số lượng xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã)/huyện, thành phố (gọi chung là huyện) và thứ hạng xếp loại giáo dục của huyện trong toàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Theo số lượng xã: Huyện có từ 40 xã trở lên, đề nghị khen thưởng không quá 10 đơn vị nhân (x) hệ số; huyện có từ 30 đến 39 xã, đề nghị không quá 09 đơn vị x hệ số; huyện có dưới 30 xã, đề nghị không quá 08 đơn vị x hệ số trong tổng số các đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” của toàn ngành giáo dục và đào tạo;

Hệ số được tính như sau: Huyện xếp thứ nhất: hệ số 1,2, huyện xếp thứ hai và thứ ba: hệ số 1,1, huyện xếp thứ tư và thứ năm: hệ số 1,0, huyện xếp thứ sáu và thứ bảy: hệ số 0,9, huyện xếp thứ tám: hệ số 0,8.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị công nhận không quá 14 đơn vị.

+ Đối với các trường đại học, cao đẳng: Trường Đại học Thái Bình đề nghị không quá 04 đơn vị, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình không quá 03 đơn vị, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đề nghị không quá 03 đơn vị, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình đề nghị không quá 02 đơn vị.

3.3. Xét công nhân danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh”:

- Đối tượng xét công nhận: Các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số những cá nhân có ít nhất 03 năm học liên tục (2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và phải có thêm ít nhất một trong các điều kiện sau:

+ Là chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh;

+ Có công trình khoa học tham gia hội thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh, cấp Trung ương đạt giải Khuyến khích trở lên hoặc có Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Có sáng kiến cải tiến, hoặc các biện pháp, giải pháp được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội được hội đồng khoa học cơ sở (cấp ngành, huyện, thành phố) công nhận và được Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực Hội đồng khoa học tỉnh) thẩm định, xác nhận.

- Số lượng đề nghị công nhân danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” chọn tiêu biểu như sau:

+ Đối với các huyện có từ 40 xã trở lên, đề nghị không quá 08 cá nhân; huyện có từ 30 đến 39 xã, đề nghị không quá 06 cá nhân; huyện có dưới 30 xã, đề nghị không quá 05 cá nhân.

+ Đối với các cá nhân trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị không quá 12 cá nhân.

+ Đối với các trường đại học, cao đẳng xét công nhận không quá 12 cá nhân. Cụ thể: Trường Đại học Thái Bình xét công nhận không quá 03 cá nhân, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình xét công nhận không quá 05 cá nhân, Trường Cao đẳng Văn hóa nhệ thuật Thái Bình xét không quá 02 cá nhân, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình xét không quá 02 cá nhân.

3.4. Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đối tượng đề nghị khen thưởng: Các tập thể tiêu biểu đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Thi đua, Khen thưởng và 02 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; các cá nhân tiêu biểu, được lựa chọn trong số các cá nhân có 02 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Số lượng tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen:

+ Về tập thể:

* Đối với các huyện, thành phố: Căn cứ vào số lượng xã/huyện và thứ hạng xếp loại giáo dục của huyện trong toàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Theo số lượng xã: Huyện có từ 40 xã trở lên, đề nghị khen thưởng không quá 08 đơn vị nhân (x) hệ số; huyện có từ 30 đến 39 xã, đề nghị không quá 06 đơn vị x hệ số; huyện có dưới 30 xã, đề nghị không quá 05 đơn vị x hệ số trong tổng số các đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” của toàn ngành giáo dục và đào tạo;

Hệ số được tính như sau: Huyện xếp thứ nhất: hệ số 1,2, huyện xếp thứ hai và thứ ba: hệ số 1,1, huyện xếp thứ tư và thứ năm: hệ số 1,0, huyện xếp thứ sáu và thứ bảy: hệ số 0,9, huyện xếp thứ tám: hệ số 0,8.

* Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị công nhận không quá 08 tập thể.

+ Về cá nhân:

* Đối với các huyện có từ 40 xã trở lên, đề nghị không quá 08 cá nhân; huyện có từ 30 đến 39 xã, đề nghị không quá 06 cá nhân; huyện có dưới 30 xã, đề nghị không quá 05 cá nhân.

* Đối với các cá nhân trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị không quá 12 cá nhân.

* Đối với các trường đại học, cao đẳng xét công nhận không quá 12 cá nhân. Cụ thể: Trường Đại học Thái Bình xét công nhận không quá 03 cá nhân, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình xét công nhận không quá 05 cá nhân, Trường Cao đẳng Văn hóa nhệ thuật Thái Bình xét không quá 02 cá nhân, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình xét không quá 02 cá nhân.

3.5. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Đối tượng đề nghị khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đối tượng quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản có liên quan.

- Số lượng đề nghị khen thưởng:

+ Đối với huyện đề nghị không quá 4 trường hợp (bao gồm cả tập thể và cá nhân).

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị không quá 06 trường hợp (bao gồm cả tập thể và cá nhân).

+ Đối với các trường đại học, cao đẳng có dưới 150 cán bộ, giảng viên, người lao động đề nghị không quá 02 trường hợp; có trên 150 cán bộ, giảng viên, người lao động đề nghị không quá 03 trường hợp.

3.6. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

- Đối tượng đề nghị khen thưởng: Những tập thể tiêu biểu trong số những tập thể đã được tặng Cờ thi đua của tỉnh hoặc của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương năm học 2011 – 2012 và đủ tiêu chuẩn theo Điều 16 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

- Số lượng đề nghị khen thưởng: Căn cứ vào số lượng các đơn vị đã được tặng Cờ thi đua của tỉnh hoặc của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương năm học 2011 - 2012, Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, bình xét và thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua cho ngành.

Toàn ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh được bình chọn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" cho nhiều nhất 01 cá nhân.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2011 - 2012:

4.1. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng (2 bộ) gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; trưởng khối thi đua các trường đại học, cao đẳng và danh sách kèm theo;

- Biên bản xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng: Sở Giáo dục và Đào tạo; các huyện; các trường đại học, cao đẳng; khối thi đua các trường đại học, cao đẳng.

- Danh sách xếp loại thi đua của các đơn vị giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các huyện; các trường đại học, cao đẳng; khối thi đua các trường đại học, cao đẳng.

- Báo cáo thành tích của từng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu quy định hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Nội dung báo cáo thành tích viết ngắn gọn, đầy đủ, nêu bật thành tích của tập thể cá nhân trong năm học 2011 - 2012 và các năm qua, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp trên trực tiếp và cấp trình khen.

Hồ sơ đề nghị khen Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải có: Bản mô tả sáng kiến, Giấy xác nhận hoặc Quyết định công nhận sáng kiến; Giấy chứng nhận hoặc Quyết định tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010, năm học 2010-2011, năm học 2011-2012 của cấp có thẩm quyền (bản phô tô hợp lệ).

4.2. Hồ sơ trình Chính phủ và Chủ tịch nước khen gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và danh sách kèm theo (2 bản);

- Biên bản xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng (2 bản);

- Báo cáo thành tích của từng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ. Nội dung báo cáo thành tích viết gọn, đầy đủ nêu bật thành tích của tập thể cá nhân trong năm học 2011 - 2012 và các năm qua, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp trên trực tiếp và cấp trình khen (03 bộ đối với trình xét tặng Bằng khen, 04 bộ đối với trình xét tặng Huân chương);

- Tóm tắt thành tích (5 bản).

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012 - 2013

1.Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trong toàn ngành giáo dục và đào tạo về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua hai tốt… nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên… để công tác thi đua, khen thưởng luôn là động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Căn cứ điều kiện cụ thể, mỗi đơn vị, mỗi trường học phát động ít nhất 01 phong trào thi đua thiết thực góp phần vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên gắn với các phong trào thi đua cụ thể. Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dịch bệnh, phòng chống đuối nước… đối với học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.

2. Mỗi cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, trường học cần nâng cao giác quan chính trị của người đứng đầu về công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước tập trung, thống nhất, toàn diện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

3. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích, thu hút phát triển tài năng trẻ, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và kịp thời. Thực hiện nền nếp việc tổ chức đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua ở các đơn vị, các cấp học, ngành học ngay từ đầu năm học.

4. Kịp thời tổ chức các phong trào thi đua, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, nêu gương tốt, việc tốt, có sức lan toả trong cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền các hoạt động thi đua, kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến.

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khối thi đua trong ngành, khắc phục những nội dung hoạt động mang tính hình thức và bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; hướng các phong trào thi đua và xét khen thưởng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học của từng đơn vị, từng trường học trong ngành.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong ngành.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định về thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, biểu dương những đơn vị làm tốt; phê bình những nơi chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác khen thưởng.

 

III. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện Hướng dẫn này. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012, xây dựng kế hoạch, nội dung các chỉ tiêu thi đua; tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2011 - 2012; danh sách xếp loại thi đua theo thứ tự từ cao xuống thấp các đơn vị trực thuộc; hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2011 - 2012 về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ) chậm nhất vào ngày 15/7/2012.

Gửi đăng ký thi đua năm học 2012 - 2013 chậm nhất vào ngày 10/11/2012.

Đơn vị nào không gửi, hoặc gửi các giấy tờ trên nhưng không đúng yêu cầu về nội dung và thời gian quy định sẽ không được xét duyệt khen thưởng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đôn đốc thực hiện kế hoạch tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị theo thẩm quyền.

4. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn, nếu có vướng mắc đề nghị gửi về Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng, Ban TĐKTTW;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;

- Khối thi đua các trường ĐH, CĐ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- UBND huyện, thành phố;

- Lưu VT, TH (D).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Nguồn Ban TĐKT
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email