CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản của Tỉnh
Chỉ thị Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Cập nhật: 16/01/2013

    Ngày 04/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số: 02/CT-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Sau đây là toàn văn Chỉ thị

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện

thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.Năm 2012, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua ở mỗi tập thể, cá nhân, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân trong tỉnh, tạo được động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy, cổ vũ, động viên phong trào thi đua lập được nhiều thành tích xuất sắc; lãnh đạo các ngành, các cấp đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; công tác khen thưởng, tôn vinh các danh hiệu đã tạo được động lực mới cho các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012.

Tuy nhiên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và đơn vị cơ sở còn những hạn chế, thiếu sót nhất định, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: Nội dung tiêu chí thi đua còn chung chung, chưa rõ ràng, chưa gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” chưa được chú trọng thường xuyên; công tác khen thưởng chưa kịp thời, có nơi chưa bảo đảm chất lượng trong khen thưởng, tình trạng khen cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, người lao động gián tiếp còn chiếm tỷ lệ cao hơn so với người lao động trực tiếp.

Để phát huy kết quả của phong trào thi đua năm 2012 và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 - 2015).

2. Hướng tới Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013), tổ chức phong trào thi đua sâu rộng, kịp thời và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện “Xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao trong học tập, sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường; đặc biệt triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 với chủ đề: "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm".

3. Các cụm, khối thi đua tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến để giao lưu, trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đơn vị, tạo cho phong trào thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua ngày càng mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

4. Công tác xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội; chú trọng phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn và người lao động trực tiếp; chấm dứt tình trạng khen thưởng tràn lan, không đúng thành tích, đối tượng, không theo quy định. Việc tổ chức đón nhận các danh hiệu phải thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị và Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

5. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác tham mưu đề xuất của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị mình trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái lao động sản xuất của các đối tượng tham gia thi đua; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua do các đoàn thể phát động đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

c) Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) triển khai, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan báo, đài thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức thích hợp khác; hàng quý có báo cáo kết quả phong trào thi đua và khen thưởng cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

- HĐTĐKT TW;

- Ban TĐKT TW;

- UBND tỉnh Bắc Ninh (Cụm trưởng TĐ);

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Lưu VT, TH (D).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Sinh


Tác giả : Nguồn UBND tỉnh
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email