CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Quyết định của UBND tỉnh
Quyết định số 1280 về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Cập nhật: 12/06/2012

    Ngày 11/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2007-2012, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

      UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH

Số : 1280    /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Thái Bình, ngày   11  tháng 6  năm 2012

                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

      

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 121/TTr-BTĐKT ngày 20/12/2011 và đề nghị của Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Tờ trình số 155/TTr-CCB ngày 06/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo số tiền thưởng là 6.300.000 đồng (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng) cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2007-2012, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (có danh sách kèm theo).

Mức thưởng 1.050.000 đồng/cá nhân.

Tiền thưởng do ngân sách tỉnh cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơinhận:                                                                                                                                                                 

 - Như điều 2;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

 - Lưu: VT, TH (D).            

                                                            

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Sinh

 

 DANH SÁCH

Cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

(Theo Quyết định số 1280   /QĐ-UBND ngày 11 tháng 6  năm 2012

của Ủy ban nhân dân tỉnh).


 

1. Ông Đào Mạnh Tiềm, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ   tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thuỵ;

2. Ông Nguyễn Văn Bang, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ;

3. Ông Phạm Hồng Loan, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng;

4. Ông Nguyễn Thế Tri, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà;

5. Ông Nguyễn Xuân Duyên, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình;

6. Ông Lê Thái Chẩm, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Nguồn Ban TĐKT
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email