CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Quyết định của Chủ tịch nước
Quyết định số 1519-QĐ-CTN và Quyết định 1520-QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Nước về việc phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cập nhật: 22/07/2014

    Ngày 07/7/2014 Chủ tịch Nước đã có Quyết định số 1519-QĐ-CTN và Quyết định 1520-QĐ-CTN về việc phong tặng và truy tặng Danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 110 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình

DANH SÁCH

Các Bà mẹ được Phong tặng và Truy tặng

 Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 (Theo Quyết định số 1519/QĐ-CTN ngày 07/7/2014 và Quyết định số 1520/QĐ-CTN ngày 07/7/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam)  I. Huyện Đông Hưng

  Truy tặng:

1.            Bà Nguyễn Thị Tiệm, Xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

2.         Bà Nguyễn Thị Nới, Xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

3.         Bà Đặng Thị Đầm, Xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

4.                    Bà Nguyễn Thị Quyên, Xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

5.         Bà Nguyễn Thị Phao, Xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

6.         Bà Lương Thị Mùi, Xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

7.         Bà Phạm Thị Tuyết, Xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

8.         Bà Đặng Thị Chè, Xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

9.         Bà Phạm Thị Hiếng, Xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

10.     Bà Hoàng Thị Sâm, Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

11.     Bà Nguyễn Thị Vặn, Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

12.     Bà Phí Thị Sót, Xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

13.            Bà Nguyễn Thị Chưởng, Xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

14.            Bà Nguyễn Thị Quây, Xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

15.     Bà Lê Thị Dần, Xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

16.     Bà Phạm Thị  Doan, Xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

17.     Bà Bùi Thị Giữa, Xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

18.     Bà Đỗ Thị Bây, Xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

19.     Bà Phạm Thị Oanh, Xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

20.            Bà Nhâm Thị Hương, Xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

21.     Bà Bùi Thị Rần, Xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

22.            Bà Đoàn Thị Khuyên, Xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

23.     Bà Vũ Thị Sâm, Xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 II. Huyện Vũ Thư

Phong tặng

1.     Bà Nguyễn Thị Chắc, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Truy tặng

1.      Bà Phạm Thị Nhỡ, Xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

2.     Bà Đỗ Thị Tuất, Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

3.     Bà Phan Thị Tý, Xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

4.     Bà Trần Thị Diệu, Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

III. Huyện Tiền Hải

Truy tặng

1.     Bà Lê Thị Quý, Xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

2.     Bà Nguyễn Thị Nhị, Xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

3.     Bà Nguyễn Thị Bột, Xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

4.     Bà Nguyễn Thị Thê, Xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

5.     Bà Trần Thị Còi, Xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

6.     Bà Nguyễn Thị Nhị, Xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

7.     Bà Lê Thị Kịt, Xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

8.     Bà Phạm Thị Nhuận, Xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

9.     Bà Lê Thị Rụt, Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

10.Bà Nguyễn Thị Lan, Xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

11.Bà Bùi Thị Gái, Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

IV. Huyện Thái Thụy

Truy tặng

1.     Bà Lê Thị Ngưỡng, Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnhThái Bình;

2.     Bà Hoàng Thị Kiến, Xã Thụy Dương,  huyện Thái Thụy, tỉnhThái Bình;

3.     Bà  Nguyễn Thị Thuấn, Xã Thái Hòa,  huyện Thái Thụy, tỉnhThái Bình;

4.     Bà Đỗ Thị Muộn, Xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

5.     Bà Nguyễn Thị Nhĩ, Xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

6.     Bà Hoàng Thị Nghiêm, Xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

7.     Bà Hà Thị Nhớn, Xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

8.     Bà Nguyễn Thị Ngỗng, Xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

9.     Bà Quách Thị Són, Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

10.Bà Nguyễn Thị Rậu, Xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

11.Bà Hà Thị Xuyến, Xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

12.Bà Nguyễn Thị Hớn, Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

13.Bà Phạm Thị Điến, Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

14.Bà Phan Thị Ong, Xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

V. Huyện Kiến Xương

Truy tặng

1.     Bà Vũ Thị Gái, Xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

2.     Bà Nguyễn Thị Lãm, Xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

3.     Bà Phan Thị Nhớn, Xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

4.     Bà Lại Thị Nhài, Xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

5.     Bà Nguyễn Thị Rô, Xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

6.     Bà Nguyễn Thị Mược, Xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

7.     Bà Phạm Thị Gái, Xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

8.     Bà Trương Thị Hộ, Xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

9.     Bà Vũ Thị Mùi (Gái),  Xã Hoà Bình, huyện  Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

 1. Bà Nguyễn Thị Rện, Xã Vũ Hòa, huyện  Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;
 2. Bà Trịnh Thị Ngâu, Xã Bình Nguyên, huyện  Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

12.     Bà Vũ Thị Chỏm, Xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

VI.  Huyện Quỳnh Phụ

Truy tặng

1.     Bà Đặng Thị Trần, Xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

2.     Bà Đinh Thị Rệu, Xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

3.     Bà Nguyễn Thị Sen, Xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

4.     Bà Đoàn Thị Chọe, Xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

5.     Bà Nguyễn Thị Nội, Xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

6.            Bà Nguyễn Thị Nấp, Xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

7.     Bà Phạm Thị Tíu, Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

8.     Bà Phan Thị Ví, Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

9.     Bà Trương Thị Biển, Xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

10.Bà Nguyễn Thị Ghĩ, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

11.Bà Lê Thị Ngưỡng, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

12.Bà Nguyễn Thị Mọc, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

13.Bà Phan Thị Nhớn, Xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

14.Bà Mai Thị Thìn, Xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

15.Bà Lương Thị Ruyền, Xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

16.Bà Nguyễn Thị Guồng, Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

17.Bà Nguyễn Thị Tẻo, Xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

18.Bà Nguyễn Thị Hoan, Xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

19.Bà Hoà Thị Giám, Xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

20.Bà Nguyễn Thị Lan, Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

 1. Bà Nguyễn Thị Lận, Xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 2. Bà Nguyễn Thị Nhì, Xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 3. Bà Đàm Thị Kẹ, Xã An cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 4. Bà Phạm Thị Nhàn, Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 5. Bà Nguyễn Thị Đướng, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 6. Bà Nguyễn Thị Chức, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 7. Bà Lưu Thị Đo, Xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 8. Bà Đào Thị Nguyên, Xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 9. Bà Đào Thị Vượn, Xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 10. Bà Nguyễn Thị Nhớn, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 11. Bà Nguyễn Thị Chẩm, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 12. Bà Nguyễn Thị Trìu, Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 13. Bà Nguyễn Thị Yểu, Xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 14. Bà Vũ Thị Chúc, Xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
 15. Bà Nguyễn Thị Bỏn, Xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

VII. Huyện Hưng Hà

Truy tặng

1.     Bà Phạm Thị Vẻ, Xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

2.     Bà Vũ Thị Thược, Xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

3.     Bà Vũ Thị Tạc, Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

Bà Đỗ Thị Dột, Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

Bà Nguyễn Thị Tý, Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

VIII. Thành phố Thái Bình

Truy tặng

1.             Bà Nguyễn Thị Đàm (Rện), Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Bà Vũ Thị Bị, Xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Bà Hoàng Thị Lợi, Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

4.             Bà Nguyễn Thị Nhũn, Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

5.     Bà Trần Thị Ngân, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình../.

Tác giả : Nguồn: Ban Thi đua-Khen thưởng
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email