CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Báo cáo kết quả phong trào thi đua
Báo cáo kết quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014

Cập nhật: 26/03/2015

    Ngày 19/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký ban hành Báo cáo kết quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. dưới đây là toàn văn báo cáo.

BÁO CÁO

Kết quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

giai đoạn 2010 - 2014Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Hướng dẫn số 260/HD-BTĐKT ngày 27/02/2015 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2014 của tỉnh Thái Bình như sau:

I.  CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; ngày 01/9/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có Thông báo số 398/TB-TU về xây dựng mô hình điểm nông thôn mới; ngày 25/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình và triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới ở 8 xã. Ở tỉnh, huyện, thành phố và 8 xã điểm đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng mô hình nông thôn mới và các tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo các cấp đã phân công cấp ủy phụ trách huyện, xã và xây dựng các chương trình thực hiện Đề án...

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/4/2011 của Tỉnh ủy Thái Bình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 phê duyệt “Đề án về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”;  số 214/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 phê duyệt Đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nhằm quy hoạch chỉnh trang đồng ruông, tạo điều kiện cho việc cơ giới hóa tích tụ ruộng đất đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Hưởng ứng phong trào phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 17/9/2011 và sau hai năm thực hiện làm điểm mô hình xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chính thức phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn tỉnh nhằm huy động mọi nguồn lực, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào với mục tiêu phấn đấu có trên 25% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015 và đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; ngày 28/11/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân và huy động nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới của các thành phần kinh tế; chỉ đạo kiện toàn bộ máy thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp theo đúng quy định và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và thường xuyên kiểm tra, bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, đồng thời giao cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch và trực tiếp hỗ trợ từ 1 đến 2 xã về xây dựng nông thôn mới.

 Bên cạnh cơ chế động viên kịp thời các địa phương hoàn thành xuất sắc        19 tiêu chí, phấn đấu về đích sớm trong xây dựng chuẩn nông thôn mới như thưởng công trình phúc lợi và các hình thức khen thưởng khác phù hợp với điều kiện của tỉnh như tặng Cờ Thi đua, tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân dịp sơ kết, tổng kết hàng năm; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách, kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện của tỉnh, nhất là cơ chế trong quản lý và hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, gồm các Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011, Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013, Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 về hỗ trợ xi măng trả chậm cho các địa phương xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; từ đó đã làm thay đổi nhận thức, cách làm, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy những nhân tố tích cực, cách làm sáng tạo xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; tổ chức  rà soát, tổng hợp các xã còn yếu trong xây dựng nông thôn mới, chỉ đạt tổng các tiêu chí từ 10 tiêu chí trở xuống trên địa bàn toàn tỉnh để có điều chỉnh; phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành phụ trách, trực tiếp theo dõi, phối hợp chỉ đạo các xã trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về tuyên truyền

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã tổ chức đàm thoại trực tiếp trên truyền hình để các đồng chí lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh giải đáp các thắc mắc, các khó khăn vướng mắc, đồng thời qua tọa đàm đã tuyên truyền, phổ biến các chính sách của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới. Báo Thái Bình đã tổ chức cuộc thi viết về đề tài nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới dưới hình thức sân khấu hóa. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức thi sáng tác ca khúc về đề tài xây dựng nông thôn mới. Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải hàng vạn tin bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và thông tin kịp thời qua hệ thống Mạng Văn phòng của tỉnh.

Các cơ quan tuyên truyền đã tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải tin bài thông qua các chuyên trang, chuyên đề, các phóng sự về nông thôn mới như: Nét đẹp đời thường, Gương người tốt việc tốt. Ban Thi đua  Khen thưởng - Sở Nội vụ ký kết chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giai đoạn 2011-2015; phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi viết về nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống đài phát thanh, truyền thanh địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, bằng những khẩu hiệu có sức lan tỏa mạnh mẽ như “Nông thôn mới, diện mạo mới, sức sống mới”; xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã có 2 ca khúc viết về nông thôn mới, ca ngợi tinh thần đoàn kết, thi đua xây dựng nông thôn mới, phát động các phong trào sạch đường, đẹp ngõ...

Các cấp Hội nông dân trong tỉnh, 3 năm qua đã tổ chức được 4.795 buổi tuyên truyền cho 457.190 lượt người dự về các nội dung, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực tham gia, tổ chức phát động thi đua, ký kết, phối hợp để triển khai phong trào này một cách tích cực, chủ động và hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh đều tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua. Công an tỉnh có “Đề án công tác công an phục vụ xây dựng nông thôn mới”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “Cựu chiến binh Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” phát động mỗi cấp hội cơ sở đăng ký ít nhất 01 mô hình điểm góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

 Ngoài việc phát động, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh đều có những cách làm hay sáng tạo hiệu quả. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án đưa cán bộ chủ chốt về cơ sở nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành ở địa phương; Ban Thi đua Khen thưởng – Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tặng Bằng ghi công cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, góp tiền của vật chất trị giá từ 20 triệu đồng trở lên. Đến nay đã có 1.674 tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng ghi công xây dựng nông thôn mới.

 Hội Nông dân tỉnh đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt các nội dung văn bản vể chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới cho 279 Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; chủ động ký các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và mở rộng liên kết  4 nhà” tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên mở rộng sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư trong việc xây dựng nông thôn mới. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp nông thôn” theo chương trình phối hợp đã ký kết.

3. Kết quả thực hiện phong trào nông thôn mới ở các địa phương

Thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố và các xã cụ thể hóa bằng Nghị quyết, Đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương, tổ chức phát động tuyên truyền vận động nhân dân, đăng ký các xã về đích sớm, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, tích cực dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến hết tháng 10/2011, toàn tỉnh đã có 267/267 xã được phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng, trong quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; 240/267 xã (chiếm 90%) được duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã. Đến nay, 100% các xã đã hoàn thành lập quy hoạch chung, Đề án xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết giao thông thuỷ lợi nội đồng, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã; 99,6% số xã hoàn thành dồn điền, đổi thửa (bình quân mỗi hộ 1,79 thửa ruộng, giảm 1,88 thửa). Hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn với 143 cánh đồng mẫu trên diện tích 6.072 ha, trong đó có 115 cánh đồng mẫu có ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp diện tích 4.808 ha; toàn tỉnh có 99 xã tiến hành quy hoạch 137 khu chăn nuôi tập trung với tổng diện tích 1.964 ha; hiện có 690 trang trại chăn nuôi, trong đó có 69 trang trại chăn nuôi quy mô lớn (tăng 37 trang trại so với năm 2010).

Các địa phương tích cực cơ giới hóa sản xuất. Toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 1.086 máy gặt đập liên hoàn, 630 máy làm đất đa năng, 29 máy cấy,  1.650 công cụ sạ hàng và 20 kho lạnh; với tổng số tiền đã hỗ trợ trên 153 tỷ đồng, thực hiện cơ giới hóa 100% khâu làm đất, 50% khâu thu hoạch và đang tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu gieo cấy giúp cho việc giảm chi phí sản xuất và khắc phục tình trạng thiếu lao động ở những thời điểm có tính mùa vụ cao.

Phong trào xây dựng xã, thôn, làng, gia đình văn hóa, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp ở các xã, thôn (đến nay, toàn tỉnh có 183 xã đạt Tiêu chí 16 về văn hóa). Kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở được giữ vững; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% trạm y tế xã đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân ở nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 60%; tập trung giải quyết những bức xúc về ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm hỗ trợ. Chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Cơ bản hoàn thành xoá nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách.

Với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới” các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay sáng tạo, sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ; cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, tự làm đường giao thông, kênh mương theo quy chuẩn, hướng dẫn và chỉ đạo của chính quyền cấp xã; lập “Quỹ nông thôn mới”; mỗi chi bộ, đoàn thể đăng ký 01 chỉ tiêu thi đua; Đảng uỷ ra nghị quyết vận động đảng uỷ viên, cán bộ, công chức trong xã đóng góp từ 2 - 5 ngày lương, các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên đóng góp mức tối thiểu 5 triệu đồng/1 đoàn thể; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nguồn nội lực với nhiều cách làm phong phú, phù hợp đặc điểm của từng xã, thôn và từng khu dân cư.

Điển hình như phong trào “hiến đất mở đường, xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp” là một trong các phong trào tiêu biểu. Các địa phương trong tỉnh “phát động toàn dân hiến đất, mở đường xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp” và phát động  phong trào “góp đất làm đường giao thông đồng ruộng”.

Hệ thống bờ vùng, bờ thửa, kênh mương, đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, lưới điện, trạm bơm, cống đập, chợ, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, bãi xử lý rác thải... được tập trung đầu tư xây dựng theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Qua việc triển khai thực hiện phong trào, đến nay, các địa phương đã thực hiện đào đắp được 17.662.511 m3 bờ vùng, bờ thửa; cứng hóa 939 km kênh mương cấp 1, loại 3 và nạo vét hàng nghìn km sông ngòi. Xây mới, chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp 4.713,8 km đường giao thông nội đồng và giao thông nông thôn, 28 trạm bơm, 248 cống đập, 20 trạm cấp nước sạch, 43 trường Trung học cơ sở, tiểu học, 51 trường mầm non, 27 nhà văn hóa xã, 867 nhà văn hóa thôn, 171 trạm y tế, 22 bãi xử lý rác thải, 44 chợ nông thôn, 14 trụ sở xã, 99 xã hoàn thành nâng cấp lưới điện nông thôn.

Ở nhiều xã, nhân dân đã góp hàng vạn ngày công, hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng chục ha đất nông nghiệp, hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, tự phá dỡ hàng nghìn mét tường cổng, dậu, hàng trăm mét vuông công trình phụ và nhà ở để mở rộng đường trục thôn, đường trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng. Tiêu biểu như: xã Bình Định (Kiến Xương), xã Đông Phương (Đông Hưng), xã Đông Lâm (Tiền Hải), xã Vũ Đoài (Vũ Thư), xã Thái Xuyên (Thái Thụy), phường Hoàng Diệu (Thành phố)… Nhiều cá nhân đã tự giác, tích cực vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ tiền vốn làm đường giao thông, tiêu biểu như: ông Phạm Văn Quang, hội viên Hội cựu chiến binh xã Đồng Phú (Đông Hưng); ông Vũ Ngọc Chúc, thôn Thống Nhất, xã Quang Minh (Kiến Xương); bà Bùi Thị Chén, thôn Nam Sơn, xã Đông Thọ (Thành phố); bà Trần Thị Ân, thôn Thái Sa, xã Vũ Vân (Vũ Thư); gia đình ông Lê Quý Khương xã Độc Lập (Hưng Hà) tự nguyện hiến 80 m2 đất thổ cư; Thượng tá Nguyễn Viết Tác, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) hiến 55mđất và 63m tường bao, cổng dậu...

Đặc biệt là, nhiều cá nhân tuy còn có khó khăn trong cuộc sống, nhưng đã sẵn lòng dành dụm góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất ở để mở đường hoặc xây dựng công trình phúc lợi. Nhiều cụ đã ngoài 80 tuổi vẫn tích cực vận động con cháu ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Hàng nghìn hộ làm ăn khá giả và con em công tác xa quê; nhiều chức sắc tôn giáo đã ủng hộ hàng chục, hàng trăm triệu đồng trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, điển hình như: Gia đình ông Trần Xuân Ý, xã Tân Lễ (Hưng Hà) đóng góp 2.048 triệu đồng làm đường nông thôn; bà Đinh Thị Nụ (là vợ liệt sĩ) xã Chi Lăng  (Hưng Hà) ủng hộ 280 triệu đồng; gia đình ông Lê Anh Tuấn, xã Tây Phong (Tiền Hải) ủng hộ 3 tỷ đồng; ông Trần Hữu Vĩnh, xã Thái Phương (Hưng Hà) ủng hộ 1.950 triệu đồng; gia đình ông Ngô Văn Phát, xã Nam Hưng (Tiền Hải) trú quán tại thành phố Hải Phòng đã ủng hộ 12 tỷ 880 triệu đồng. Đến nay đã có 1.674 tập thể, cá nhân tham gia đóng góp từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.

Trong nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có những việc làm thiết thực, quyên góp từ 2 đến 5 ngày, thậm chí 10 ngày lương ủng hộ giúp đỡ một xã, một thôn xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Quân sự Thành phố, Đảng bộ Quân sự huyện Vũ Thư; các đồng chí Tỉnh uỷ viên và 38 sở, ban, ngành cấp tỉnh, đều tự nguyện giúp một xã còn khó khăn xây dựng nông thôn mới. Cán bộ công chức, viên chức Sở Nội vụ ủng hộ 133 triệu đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ 393 triệu đồng, Sở Giao thông Vận tải ủng hộ 100 triệu đồng... Hội Cựu chiến binh tỉnh có 2.614 hội viên đóng góp tiền của, ngày công lao động, cơ sở vật chất, hiến kế xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với số tiền 35 tỷ 120 triệu đồng.

Các đơn vị trong Khối thi đua các Doanh nghiệp cũng tích cực tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Tập đoàn Hương Sen hỗ trợ 50 triệu đồng; các đơn vị trong Khối thi đua các Công ty cổ phần còn vốn nhà nước và Công ty TNHH một thành viên ủng hộ 28 triệu đồng...

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức nhiều đợt đưa thanh niên tình nguyện xuống các xã khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức tham gia công tác vệ sinh môi trường nông thôn như xử lý rác thải, rơm rạ bằng chế phẩm sinh học do nhà trường nghiên cứu sản xuất. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở phía Bắc) đã cử 50 sinh viên về xã Quang Lịch (Kiến Xương) tham gia cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ xã trang bị, lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho 500m đường giao thông nông thôn và thành lập tổ tư vấn cho bà con nông dân về kỹ thuật bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa máy nông nghiệp.

 Ngành ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng về nông thôn, đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới đưa các điểm giao dịch, ATM về khu vực nông nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh triển khai hoạt động dịch vụ ngân hàng mới và hiện đại tại khu vực này nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn, sử dụng dịch vụ, tiện ích ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Cùng với nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và các Chương trình mục tiêu của Trung ương, Thái Bình đã huy động các nguồn khác hợp pháp để xây dựng nông thôn mới, đặc biệt khi triển khai thực hiện Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ xi măng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn đã tạo ra sự đột phá tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khối lượng xi măng là 770.674 tấn cấp cho 276 xã, phường, thị trấn; đồng thời ban hành các Quyết định phê duyệt danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho 276 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với số lượng 747.672,85 tấn; đến ngày 31/12/2014 đã phân bổ 647.977,6 tấn, trong đó Thành phố đã cấp 21.656,5 tấn, huyện Hưng Hà có số lượng đã cấp nhiều nhất (102.273,65 tấn), các huyện còn lại bình quân khối lượng xi măng đã cấp từ 77.000 đến 98.000 tấn.

Nguồn lực huy động để xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 (bao gồm cả bằng tiền, ngày công, hiến đất, tài sản, hiện vật quy ra tiền) là 6.323 tỷ đồng chiếm 33,6% so với tổng nguồn lực 5 năm từ 2010 đến 2014 là 7.565,5 tỷ đồng, trong đó: Vốn trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới là 1.704,3 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 140,1 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Thái Bình khoảng 943,3 tỷ đồng, riêng vốn theo hợp đồng mua xi măng trả chậm hỗ trợ cho tất cả các xã, phường, thị trấn 861 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã 620,9 tỷ đồng); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 551,2 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư ước đạt 3.528,4 tỷ đồng (tiền 723,5 tỷ đồng; ngày công lao động, hiến đất, hiện vật quy ra tiền khoảng 2.804,9 tỷ đồng); vốn huy động từ các doanh nghiệp khoảng 486,9 tỷ đồng. Vốn huy động từ việc đóng góp của con em xa quê là 52,2 tỷ đồng.

Tóm lại, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả đều khắp trong toàn tỉnh, huy động tốt nội lực và sức sáng tạo trong nhân dân; 4 năm đã huy động gần 8.000 tỷ đồng, nhân dân các địa phương tự nguyện hiến gần 2.000ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; một số công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả cao, một số chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra, như: thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới...

Đến hết năm 2014, có 85 xã (32,2%) đạt chuẩn nông thôn mới (14 xã năm 2013, 71 xã năm 2014), vượt chỉ tiêu Nghị quyết và hoàn thành sớm trước 01 năm mục tiêu có 70 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Một số địa phương đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và về đích sớm như Thụy Phúc, Thụy Văn (Thái Thụy), Quỳnh Minh  (Quỳnh Phụ), Hồng Minh (Hưng Hà)... Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới và khen thưởng cho các địa phương với tổng số tiền là 88 tỷ 500 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thái Bình là tỉnh đi đầu trong cả nước tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt những thành tựu vô cùng to lớn, thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt từ đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã trở thành mô hình điển hình trong cả nước được nhân rộng và trở thành phong trào sâu rộng như hiện nay.

1. Ưu điểm

Nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở cơ sở. Đối với Thái Bình, phong trào thực sự đi vào tâm thức của mỗi người dân và tạo đà cho các địa phương bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội. Đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.

Cơ chế chính sách đồng bộ trong hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới tạo nên bước đột phá, thu hút được một lượng khá lớn nguồn lực đối ứng của địa phương, cộng đồng dân cư tham gia xây dựng và giúp người nông dân bớt đi gánh nặng trong việc đóng góp tiền của trong quá trình xây dựng nông thôn mới, là động lực khơi dậy các nguồn lực, khắc phục khó khăn trông chờ cấp trên, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Đây là chính sách đang được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh, được nhân dân các địa phương hồ hởi đón nhận; là “cơ hội vàng” cho các xã để kịp thời có nguồn xi măng về làm các công trình kết cấu hạ tầng như: giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, kênh mương,...

Đặc biệt, từ khi Tỉnh ủy Thái Bình phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành phụ trách theo dõi, giúp đỡ các xã yếu thì phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương này đã được đẩy mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và triển khai được tập trung hơn, quyết liệt hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn; tiến độ thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ngày càng tốt hơn; đến nay, bình quân đã đạt trên 15 tiêu chí/xã, tăng 10 tiêu chí/xã so với năm 2010; mức độ đồng đều ở các xã tốt hơn.

Mặc dù là một tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách thấp, nhưng tỉnh Thái Bình đã chủ động và tập trung huy động mọi nguồn lực phục vụ cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay tỉnh đã huy động gần 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương, đồng thời các huyện, thành phố đã chủ động sử dụng các nguồn tiền sử dụng đất hàng năm ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp, tiết kiệm theo quy định tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nguồn tăng thu hàng năm và các nguồn huy động hợp pháp khác phục vụ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Do tình hình chính trị xã hội ở địa phương luôn ổn định, sự thiết thực của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sự đồng thuận của nhân dân cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh nên đã huy động được một lượng kinh phí khá lớn trong nhân dân để thực hiện chương trình.

Cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện và động viên khen thưởng kịp thời, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh.

2. Hạn chế

 Phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự sâu rộng. Cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số địa phương chưa năng động, chưa khai thác và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của tỉnh. Nhân dân ở một số địa phương, một số vùng có khó khăn, tham gia đóng góp chưa nhiều.

 Sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả còn thấp, thiếu bền vững. Nghề, làng nghề sản xuất thiếu ổn định; ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn chậm được khắc phục. Đời sống của dân cư nông thôn tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn; khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị còn cao, nhất là bộ phận nông dân có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp, đô thị, giải quyết việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi còn gặp nhiều khó khăn.

 Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu xây dựng hạ tầng nông thôn mới cao, khả năng đóng góp của người dân nông thôn có hạn đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ xây dựng nông thôn mới.  Số vốn trên 900 tỷ đồng tỉnh mua xi măng trả chậm (gần 800.000 tấn) cấp cho các địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới hiện chưa có nguồn để thanh toán.

3. Bài học kinh nghiệm

 Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần người dân phải là chủ, làm chủ; huy động nội lực là chính.

 Coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

 Mỗi địa phương có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, tránh rập khuôn, máy móc. Tạo điều kiện để mỗi địa phương tự chủ trong xác định nhu cầu thiết thực và việc phân bổ nguồn lực cũng tập trung ưu tiên hơn cho các nhu cầu thiết thực này.

 Đa dạng hoá việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch.

 Cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thúc đẩy thực hiện chương trình.

IV. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Mục tiêu

 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” phấn đấu năm 2015 có thêm 50 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên trên 130 xã); có từ 1 đến 2 huyện đạt huyện nông thôn mới; các xã còn lại đạt 12 tiêu chí trở lên. Đến năm 2020, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; 06 đơn vị huyện trở lên đạt đơn vị nông thôn mới.

2. Giải pháp

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là các địa phương có nhiều khó khăn, phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến. Giữ vững và phát huy hiệu quả phong trào thi đua đối với các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.

 Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và thành viên Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh, Tổ giúp việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, xã.

 Thúc đẩy mạnh mẽ việc liên kết, hợp tác, hình thành các mô hình tổ chức phù hợp yêu cầu điều kiện cụ thể, hình thành chuỗi sản xuất tiên tiến để giảm chi phí, hạ giá thành, tăng giá trị. Tăng cường rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp trong điều kiện hội nhập quốc tế. Quy hoạch nông thôn mới cần chú trọng tính liên kết, bảo đảm thống nhất với quy hoạch xây dựng liên vùng và các quy hoạch chuyên ngành khác để có thể phát triển và khai thác đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

 Có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. Huy động các nguồn vốn, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn; nâng cấp các công trình hiện có, sớm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, chợ nông thôn, nghĩa trang...) trên địa bàn các xã; trong đó tập trung việc huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân đảm bảo vừa sức nhân dân, không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc.

 Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn ở nông thôn; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo lồng ghép, phân bổ hợp lý các nguồn vốn, chương trình, dự án để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường các biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; tổ chức định kỳ công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá, khen thưởng và uốn nắn kịp thời; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến nhân diện rộng.

Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương các cấp và huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình. Đảm bảo tất cả các xã trên địa bàn được bố trí nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên cho các xã điểm, xã yếu và xã phấn đấu về đích sớm. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ưu tiên bố trí để nâng cấp các công trình hiện có và hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, môi trường, trường học, trạm y tế) theo cơ chế đầu tư đặc thù được quy định tại Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí vốn để đầu tư xây dựng trụ sở xã, nhà văn hóa, chợ nông thôn, nghĩa trang... phải xem xét kỹ về tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, ưu tiên các xã đăng ký phấn đấu về đích sớm.

 Đối với nguốn vốn sự nghiệp, ưu tiên bố trí vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, hoàn chỉnh và bổ sung quy hoạch cấp xã, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ triển khai Chương trình các cấp, tuyên truyền và vận động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn...Tăng cường bố trí ngân sách nhà nước các cấp cho các cơ chế, chính sách theo hướng “kích cầu“ như hỗ trợ lãi suất cho vay đối với hộ nông dân để phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng thiết yếu. Huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân phải cân nhắc, đảm bảo vừa sức dân, thuận lòng dân, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc.

V. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Trung ương:

1. Tăng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các địa phương trong tỉnh để tỉnh hoàn thành đúng mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới;

2. Chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Nhà nước và có chính sách đặc thù đối với tỉnh Thái Bình.

       Trên đây là kết quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trân trọng báo cáo và rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đối với tỉnh Thái Bình./.

 

Nơi nhận:

- Ban TĐKT Trung ương;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCTUBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban TĐKT- Sở Nội vụ;

- Sở Nông nghiệp PTNT;

- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 ( Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

Tác giả : Nguồn UBND tỉnh
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email