CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Báo cáo kết quả phong trào thi đua
Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012

Cập nhật: 03/01/2013

    Ngày 29/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký ban hành Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2013. dưới đây là toàn văn báo cáo.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2012.

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kiện toàn và chỉ đạo các cụm, khối thi đua xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai các phong trào thi đua, nội dung tiêu chí chấm điểm, ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-TU của Tỉnh uỷ về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới”.

Hướng dẫn, đôn đốc các cụm, khối thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện Công văn số 475/BTĐKT-VI ngày 01 tháng 4 năm 2012 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc nâng cao chất lượng khen thưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, vận động các tập thể, cá nhân tham gia tích cực những phong trào thi đua có nội dung thiết thực để thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 của tỉnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng ngành, địa phương; tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất gắn với các ngày truyền thống của tỉnh, của ngành, của địa phương; hướng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ những khó khăn tạo ra không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh đoàn kết thựchiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương đơn vị, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

UBND tỉnh đã tích cực tham tham gia hoạt động và nêu cao vai trò trong Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Nhiều phong trào thi đua của tỉnh được Trung ương và tỉnh bạn đánh giá cao như phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 07 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Năm 2012, trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức: kinh tế thế giới và trong nước suy giảm; giá cả hàng hóa thường xuyên biến động; chi phí sản xuất tăng cao, sức mua giảm, hàng hóa tồn kho lớn; Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công; thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề do bão số 8 gây ra.... Song với tinh thần nỗ lực, cố gắng, các đơn vị trong khối tổng hợp đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương:

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,82% so với năm 2011. Tổng giá trị sản xuất tăng 8,7%; trong đó: sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%, dịch vụ tăng 11,2%. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 38,2%, công nghiệp và xây dựng chiếm 32,5%, dịch vụ chiếm 29,3%. Bình quân GDP đầu người ước đạt 24,8 triệu đồng/người/năm.

Công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá. Xuất khẩu tăng cao. Thu hút đầu tư được duy trì tốt. Các phong trào thi đua: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Liên kết phát triển sản xuất”, “Doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được đẩy mạnh trong các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Ngành điện với các phong trào thi đua “Ca vận an toàn kinh tế”, “Sửa chữa đảm bảo an toàn - chất lượng - tiến độ”, “Trạm biến áp kiểu mẫu”... đã tích cực khắc phục hậu quả do bão số 8 gây ra, kịp thời phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ năm 2012 đạt 100% kế hoạch.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, các phong trào thi đua: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, luân canh tăng vụ, đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông, phong trào xây dựng các mô hình sản xuất theo quy mô trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hoá, vùng chăn nuôi tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá với cùng loại sản phẩm... gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp năm 2012 có mức tăng trưởng cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả khá tích cực; quản lý trong đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường. Năm 2012, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 18,42%, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 54%,giải ngân vốn xây dựng cơ bản tăng 83% so với cùng kỳ, GTSX ngành xây dựng tăng 19,63%.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực và tiếp tục được duy trì thường xuyên như: “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”, “Bình ổn giá”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”…. Tuy bị ảnh hưởng của giá cả tăng nhưng hoạt động dịch vụ và xuất, nhập khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng cao. Kim ngạch xuất khẩu tăng 6,7%, kim ngạch nhập khẩu tăng 8,3% so với năm 2011. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,72%.

Ngành thuế đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phòng, chống tham nhũng”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… góp phần tích cực trong công tác thu thuế. Ngành tài chính đã tích cực đổi mới, thực hiện khoán thu, chi ngân sách cho các cấp, các ngành và các đơn vị sự nghiệp; tăng cường quản lý chi, đảm bảo chính sách, chế độ và tiết kiệm chi. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, nhiều địa phương trong nước không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước tại tỉnh ta đạt 158,5% dự toán năm và tăng 32,7% so với cùng kỳ - đây là một thành tích rất đáng khích lệ.

Hoạt động ngân hàng, tín dụng có nhiều cố gắng, phục vụ nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và tập trung vốn cho nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là cho vay nông thôn mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách tiền tệ nhất là về lãi suất huy động, lãi suất cho vay trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn tăng 24,2% so với năm 2011.

2. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Công tác bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục duy trì tốt; đã triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh; triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, tu bổ, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015. Trong năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí 32,6 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 934 nhà và tu sửa 618 nhà ở cho người có công với cách mạng. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được quan tâm, cơ bản hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm mới cho người lao động. Phong trào “Xoá đói, giảm nghèo”, “Vì người nghèo” tiếp tục phát triển mạnh. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và thực hiện tốt. Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thái Bình - Vang mãi bài ca 5 tấn” đã tranh thủ được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà từ thiện với số tiền trên 67 tỷ đồng phục vụ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng.

Phong trào “Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân”, “Thực hiện 12 điều quy định về y đức của người thầy thuốc” trong ngành y tế có nhiều tiến bộ, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được tập trung tuyên truyền, triển khai rộng khắp và vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình.

Các phong trào thi đua: “Hai tốt”, “Hai không”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Xây dựng gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Xã hội hoá giáo dục”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được các thầy cô giáo, các em học sinh và đông đảo nhân dân tích cực tham gia; chất lượng giáo dục ở các ngành học, bậc học ngày càng được nâng cao; đến nay toàn tỉnh 594/903 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 34 trường so với năm 2011. Năm học 2011-2012, kết quả thi hết cấp, có 99,94% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, 99,83% học sinh tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông;có 56/68 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng làng, khu phố, công sở, gia đình văn hoá phát triển sâu rộng, phát huy thuần phong, mỹ tục được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Toàn tỉnh có 78,2% gia đình; 46% thôn làng, tổ dân phố; 62,5% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp,hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá thể thao cộng đồng, văn hoá thông tin cơ sở, nhà văn hoá xã, thôn hoạt động có hiệu quả. Năm 2012, tỉnh Thái Bình đoạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc trong Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc; 04 nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú.

Các phong trào thi đua trong công tác phát thành truyền hình, báo chí được chú trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng phong trào “Nói không với tai nạn giao thông”, “Tuổi trẻ phát thanh, truyền hình với trẻ em nghèo”... đã phản ánh kịp thời, chính xác các sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội của tỉnh. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực.

3. Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đã góp phần giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành; thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực ban sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2012. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đổi mới, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua, gắn phong trào “Thi đua quyết thắng” với tiếp tục thực hiện việc “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác với bộ đội biên phòng”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ gìn kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển và trật tự, an ninh khu vực biển được Cụm Thi đua số 2, Bộ đội Biên phòng khu vực Bắc Trung Bộ đánh giá cao. Ngành Công an tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” cùng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều mô hình mới như: Tổ an ninh tự quản, tổ an toàn giao thông... Tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự, giải quyết tốt những vướng mắc ở cơ sở; điều tra, khám phá nhanh một số vụ án nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2012, Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các chương trình, đề án đảm bảo trong phòng chống trấn áp các loại tội phạm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra; xét xử; thi hành án; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thực hiện khá đồng bộ, đạt kết quả, góp phần đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng củng cố chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế kinh tế - xã hội.

4. Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Các cấp uỷ Đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” hướng nội dung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức công tâm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường mối quan hệ với nhân dân với những tiêu chuẩn cụ thể gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường đoàn kết xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong năm 2012, các cấp ủy Đảng trong tỉnh nghiêm túc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Phong trào “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Dân vận khéo”, phong trào “Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”, phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn” được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, coi đây là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính, nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, quần chúng nhân dân, thu hút mạnh các nhà đầu tư vào tỉnh và nâng cao một bước hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát động nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ họ đạo 4 gương mẫu”… góp phần củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung phương thức hoạt động, động viên đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc; làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng; động viên hội viên thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới; tham gia vào quản lý xã hội và thực hiện Pháp lệnh Dân chủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

5. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa rộng được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng với từng nội dung, hình thức phong phú đã mang lại không khí phấn khởi, tinh thần lao động hăng say của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, phải kể đến phong trào hiến đất của nhân dân để xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đồng ruộng và dồn điền đổi thửa. Nhân dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp 2.201,17ha đất và quy ra gần 200 tỷ đồng để thực hiện đào đắp giao thông, thuỷ lợi; đã tự nguyện góp công đào đắp được gần 1 tỷ m3 đất mương máng thủy lợi nội đồng. Nhân dân xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương đã ủng hộ trên 400 triệu đồng vào quỹ xây dựng nông thôn mới của xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chương trình phối hợp với các ngành, thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư giúp đỡ 09 xã của huyện trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang quyên góp ủng hộ 1 ngày lương với số tiền trên 220 triệu đồng và hỗ trợ công trình đường giao thông giúp xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư trong xây dựng nông thôn mới.

Kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2012, Thái Bình đã có: 100% số xã hoàn thành công tác đánh giá hiện trạng nông thôn và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết giao thông thuỷ lợi nội đồng; gần 60% số xã phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã; 55% số xã thực hiện xong dồn điền đổi thửa. Đã có 01 xã đạt 14 tiêu chí, 8 xã đạt 11-13 tiêu chí, 42 xã đạt 9-10 tiêu chí, 162 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí, 54 xã đạt từ 2 - 4 tiêu chí; tại 8 xã điểm của tỉnh đã đạt từ 10 - 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Trong năm, Ban Thi đua - Khen thưởng tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Các ngành, các đơn vị, địa phương đã cơ bản thực hiện tốt công tác xét duyệt đề nghị khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình thủ tục.

Hoạt động của các cụm, khối thi đua đã từng bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thông qua hoạt động cụm, khối thi đua, các cấp, các ngành đã cụ thể hoá nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của từng cụm, khối, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, mang lại hiệu quả cao hơn; coi trọng tổ chức thi đua thực hiện từng mặt, từng mục tiêu cụ thể, vừa thiết thực, vừa giúp cho việc khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt được kịp thời.

Năm 2012, toàn tỉnh đã có 16.020 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực được khen thưởng. Trong đó: 70 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng; 28 cá nhân được phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước; 11 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 141 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 300 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang được tặng Huân, huy chương niên hạn; 224 cá nhân được tặng và truy tặng Huân, huy chương kháng chiến. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng 83 Cờ thi đua, 866 bằng khen, 189 danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 237 danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân trong tỉnh có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm; tặng và truy tặng bằng khen cho 13.880 cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ theo Quyết định 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012 của tỉnh vẫn còn một số tồn tại nhất định:

Một số cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, nhất là việc đổi mới tổ chức các phong trào thi đua và trong bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp còn nhiều hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua của một số thành viên hội đồng thi đua các cấp chưa tích cực, nhất là cấp cơ sở. Công tác thi đua khen thưởng ở một số đơn vị còn hành chính hóa, tư duy còn nặng về khen thưởng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình chưa được quan tâm thường xuyên đã hạn chế hiệu quả của phong trào thi đua.

Trong chỉ đạo phong trào thi đua và khen thưởng chưa tập trung quan tâm đúng mức ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, các tổ chức hội. Việc xem xét khen thưởng cho công chức, viên chức và những người trực tiếp lao động sản xuất chưa được nhiều. Một số đơn vị trình khen chưa căn cứ vào tiêu chuẩn, hồ sơ khen chưa đúng quy định.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trên chủ yếu là do sự chuyển biến nhận thức và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp còn chậm; sự phối kết hợp giữa các ngành, các cấp với các địa phương trong việc phát động các phong trào thi đua còn hạn chế nhất là phong trào “xây dựng nông thôn mới”; tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng không ổn định; đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng vừa thiếu, vừa kiêm nhiệm nhiều việc nên không chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan trong việc phát động các phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013.

 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu năm 2013; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ. Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vượt qua khó khăn, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013.

2. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013) bằng các hình thức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức giao lưu, gặp gỡ, biểu dương các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

3. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh; có các biện pháp thiết thực, đột phá, tạo động lực mới cho việc thực hiện phong trào này, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Phát động và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị “Gương mẫu về mọi mặt”, “Xây dựng tỉnh Thái Bình gương mẫu về mọi mặt” như lời Bác Hồ căn dặn.

4. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật. Đổi mới hoạt động của các cụm, khối thi đua đặc biệt là khối thi đua các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng quy định, chính xác, kịp thời; quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua để khen thưởng, tôn vinh, nêu gương học tập. Có các biện pháp, giải pháp khen thưởng hướng về các tập thể nhỏ, cá nhân người trực tiếp lao động, sản xuất.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

6. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng./.

 

                                                               ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Tác giả : Nguồn UBND tỉnh
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email