CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Giới Thiệu Chung

 

I- Sơ lược đặc điểm tình hình:

1. Đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị:

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Thái Bình là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Năm 2011 Tổng số cán bộ chuyên viên của Ban là 15 người, cơ cấu ở 02 phòng: Phòng Hành chính, Tổng hợp (7 biên chế) và Phòng Nghiệp vụ (5 biên chế), 01 đồng chí là Trưởng ban, 02 đồng chí Phó Trưởng ban kiêm Trưởng phòng.

2. Khó khăn, thuận lợi:

2.1 Thuận lợi

Thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Nội vụ; sự phối hợp tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể. Đội ngũ cán bộ chuyên viên của ban được trẻ hoá, năng lực công tác tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, nội bộ đoàn kết nên mọi hoạt động của Ban đã đi vào nền nếp, có chiều hướng phát triển tốt.

2.2 Khó khăn:

Cơ sở vật chất của Ban còn hạn chế, việc đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

II- Thành tích đạt được:

Năm 2011, Ban Thi đua - Khen thưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tham mưu, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm thúc đẩy và không ngừng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

1.     Về công tác tham mưu:

Tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành một số văn bản pháp quy, tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Luật thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng.Cụ thể:

 - Đăng ký thi đua với Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Cụm thi đua các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng ngay từ đầu năm;

- Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 22/04/2011 về việc "Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm 2011 - 2015"; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/09/2011 về việc "tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến" theo tinh thần Kết luận số 83-KT/TW ngày 30 tháng 08 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

- Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác ở mỗi đơn vị, mỗi cá nhân; chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội và toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 kèm theo Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua «Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Kế hoạch số 30/KH-UBNND ngày 29/11/2011 triển khai thực hiện Chỉ thị 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thành công lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua « xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt »

- Công văn số 1336/UBND-TH ngày 20/07/2011 chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố rà soát các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ chưa được khen thưởng, thẩm định hồ sơ còn tồn đọng tại các địa phương, giải quyết dứt điểm khen kháng chiến theo Quyết định 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 01/11/2011 chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, các Cụm, khối thi đua trong tỉnh tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2011, phát động phong trào thi đua năm 2012. Tham gia bổ sung dự thảo tiêu chí chấm điểm thi đua Cụm Thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và gắn với các sự kiến lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức tốt các lễ ký kết giao ước thi đua, chương trình phối hợp liên ngành tạo sự đồng thuận trong xã hội. chú trọng việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với việc tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức học tập các tấm gương điển hình tiên tiến. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú.

2. Về công tác quản lý chỉ đạo.

Năm 2011, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành triển khai thực hiện tốt công tác quy định về thi đua, khen thưởng. Chú trọng vào việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua đã gắn với công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến như: phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 11 của chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, đảm bảo an sinh xã hội; phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào “Lao động giỏi, sản xuất kinh doanh giỏi” ...theo hướng đổi mới, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, đưa thi đua trở thành công tác thường xuyên, có nền nếp chất lượng hiệu quả, gắn với trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các cấp các ngành, thực sự là động lực mạnh mẽ để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Đôn đốc các huyện, thành phố, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh tiếp cận và thi đua triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, kế hoạch phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đến nay các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường, Liên doàn Lao động, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân... đã tổ chức lễ phát động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng chương trình phối hợp. Hiện nay các cấp, các ngành đang chuẩn bị nội dung phát động và kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn.

       Chỉ đạo các đơn vị, địa phương hệ thống kết quả khen thưởng 05 năm (2006-2011), rà soát tình hình khen thưởng 3 năm 2008-2010 và tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. 100% cơ quan, đơn vị đều có cán bộ phụ trách (kiêm nhiệm) công tác thi đua khen thưởng.

Chỉ đạo đôn đốc 8 huyện, thành phố tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ khen thưởng kháng chiến tồn đọng phấn đấu hoàn thành trước tháng 11/2011. Tuy nhiên công tác giải quyết khen thưởng tồn đọng kháng chiến ở một số địa phương chưa được quan tâm chỉ đạo quyết liệt dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, số lượng hồ sơ tồn đọng còn nhiều vì nhiều lý do chưa được giải quyết

Tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh, đưa hoạt động của các cụm, khối thi đua trong tỉnh đi vào nền nếp, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng ngành trong từng thời điểm cụ thể. Chỉ đạo các cụm, khối thi đua xây dựng quy chế, chương trình hoạt động và tổ chức lễ ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm, thực hiện tốt vai trò, quy chế cụm khối thi đua, tăng cương công tác kiểm tra đánh giá góp phần đưa hoạt động của các cụm, khối thi đua trong tỉnh đi vào nền nếp, phát huy tác dụng. Tích cực tham gia hoạt động cụm thi đua đồng bằng sông Hồng.

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên viên theo dõi phụ trách phong trào thi đua các Cụm khối, huyện, thành phố. Chỉ đạo cán bộ, chuyên viên của ban tăng cường đi cơ sở nắm tình hình. kiểm tra đôn đốc tình hình khen thưởng kháng chiến tồn đọng. Đôn đốc việc tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, chấm đỉêm bình xét thi đua đúng quy định.

Tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức cho cán bộ chuyên viên của Ban tham gia tập huấn nghiệp vụ tại Hà Nội từ ngày 09-11/3/2011, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm với Ban Thi đua, Khen thưởng các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai. Đón đoàn cán bộ Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bến Tre về trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tập huấn cho cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các địa phương, đơn vị, triển khai Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2011, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 và một số nội dung khác về chuyên môn nghiệp vụ.

Hoàn thành và báo cáo Sở KHCN tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học về công tác thi đua khen thưởng năm 2011. Báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xin đầu tư xây dựng trang thông tin điện tử của Ban nhằm phổ biến, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ và đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí quỹ thi đua khen thưởng tỉnh năm 2011.

       Nhằm không nâng cao chất lượng công tác xét khen thưởng và để công tác khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy động viên kịp thời các lực lượng lao động trong toàn tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng đã tham mưu UBND tỉnh, thống nhất với Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở quy định của Luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, quy định chặt chẽ từ đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng. Thẩm định và báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xét, tặng thưởng và trình các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho 929 tập thể, 1027 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Việc sử dụng quỹ thi đua khen thưởng đảm bảo đúng Luật, đúng quy định, kịp thời.

Thực hiện sự chỉ đạo của ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, công tác khen thưởng kháng chiến tồn đọng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 và được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Ban Thi đua – Khen thưởng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát, tập trung thẩm định hồ sơ khen thưởng tồn đọng. Lãnh đạo và chuyên viên Ban thi đua- Khen thưởng đã trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, đề nghị phòng Nội vụ huyện, thành phố khẩn trương phân loại hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện chuyển lên tỉnh, yêu cầu bổ sung hồ sơ còn thiếu, thông báo cho các đối tượng không đủ điều kiện.

Đến nay đã thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng 6798 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tham gia hai cuộc kháng chiến (3589 cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, 3209 cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ).

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công dân về công tác khen thưởng luôn được đề cao và quan tâm giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Khiếu nại Tố cáo. Mọi đơn thư, kiến nghị về công tác thi đua, khen thưởng đều được trả lời, giải thích, hướng dẫn chu đáo, không để tồn đọng nhất là khen thưởng kháng chiến và chính sách đối với người có công.

Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Ban Thi đua - Khen thưởng đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên viên theo dõi phụ trách phong trào thi đua các Cụm khối, huyện, thành phố do đó cán bộ chuyên viên của ban đã nắm chắc tình hình của cơ sở, kịp thời phản ánh với lãnh đạo Ban có phương án xử lý kịp thời. Năm 2011đã tiến hành kiểm tra được 66/85 đơn vị cơ sở. Qua kiểm tra, việc thực hiện chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng được triển khai có hiệu quả, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua của cơ sở được thực hiện khá tốt, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được cấp uỷ chính quyền địa phương, các sở ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng còn nhiều bất cập do cán bộ phụ trách thi đua không ổn định.

* Đánh giá chung

 Năm 2011, Ban Thi đua Khen thưởng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng mà trọng tâm là tham mưu đẩy mạnh chất lượng công tác thi đua, nhằm đưa phong trào thi đua của tỉnh, của các địa phương phát triển sâu rộng, toàn diện. Điểm nổi bật của năm 2011 là tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo của tỉnh thi đua khen thưởng; việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đổi mới tổ chức và quản lý được chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cách làm hay, sáng tạo; việc phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của địa phương được triển khai đầy đủ, hướng dẫn chi tiết, kịp thời, sát thực. Công tác tuyên truyền, phối hợp phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng được các triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Tập thể cơ quan đoàn kết nhất trí, hoạt động có nền nếp, gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sáng tạo vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các phong trào thi đua của Ban được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Chi bộ ban Thi đua khen thưởng được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2011. 3/10 đảng viên được xếp loại Đảng viên đủ tư cách Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7/10 Đảng viên được xếp loại đủ tư cáhc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Năm 2011 Cử 3 chuyên viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và 01 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị. Bồi dưỡng và kết nạp 01 đồng chí vào Đảng.

- Đội ngũ cán bộ của ban được trẻ hoá, năng lực công tác tốt, cán bộ của Ban nhiệt tình trách nhiệm, bám sát tình hình cơ sở, có ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức cao. 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 13/15 đồng chí xếp loại công chức loại xuất sắc. 6/15 đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2011. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm được quan tâm chỉ đạo tích cực.

Bên cạnh đó còn một số tồn tại:

- Cơ sở vật chất của Ban còn hạn chế, việc đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

- Chưa xây dựng được trang thông tin điện tử riêng biệt nên công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế.

III. Các hình thức đã được khen thưởng.

1.      Năm 2009 được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen;

2.      Năm 2010, đạt danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc”;

3.      Năm 2011, đạt danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc”;Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email